Tobias Reiff

Frazzled/DCC-directed protrusions guide enteroblast migration to ensure epithelial homeostasis